دوره Oracle Admin Workshop I

مدرس دوره : 

تاریخ شروع : 

هزینه دوره : 

آدرس :

مدت دوره : 

زمان کلاس :

شماره پشتیبان : 

توضیحات دوره

پیش نیاز دوره

مخاطبین دوره

سرفصل دوره

۴۰ ساعت سرفصل دوره  Oracle: Administration Workshop I
ساعت عناوین مطالب
۵ ساعت مقدمه ای بر اوراکل
۴ ساعت مقدمه ای بر ساختار و معماری اوراکل
۵ ساعت نصب نرم افزار
۴ ساعت ایجاد دیتابیس
۲ ساعت مدیریت instance
۲ ساعت پیکربندی شبکه اوراکل
۲ ساعت مدیریت tablespace
۲ ساعت مدیریت جداول
۲ ساعت مدیریت کاربران
۲ ساعت مدیریت undo segment
۲ ساعت بکاپ گیری
۲ ساعت انجام ریکاوری
۲ ساعت انتقال داده با Sql loader
۲ ساعت انجام عملیات expdp/impdp
۲ ساعت انجام unified auditing
فهرست