نشست های تخصصی

یکی از اهداف اصلی گروه سیب، مطالعه و پژوهش بر روی ۳ حوزه فناوری های رایانش ابری، اینترنت اشیاء و داده های حجیم و در اختیار قرار دادن نتایج مطالعه و پژوهش ها ی انجام شده در قالب سلسله نشست ها است.
از مهمترین این نوع نشست ها، می توان به سلسله نشست های با عنوان همگرایی رایانش ابری، اینترنت اشیاء و داده های حجیم اشاره نمود، که با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه صنعت و دانشگاه برگزار می گردد. از محورهای مهم این جلسات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • معرفی و بررسی فنی هریک از فناوری ها
 • بررسی مسائل و چالشهای هریک از فناوری ها
 • بررسی چالشهای علمی و فنی همگرایی
 • بررسی چالشهای تجاری همگرایی
 • تدوین نقشه راه همگرایی

جلسات این سلسله نشست ها، بصورت ماهانه از شهریورماه سال ۱۳۹۶ شروع  و بصورت مداوم تاکنون در حال برگزاری است.

نشست
 • جلسه اول:
  • موضوع: مقدمه ای بر اینترنت اشیاء و داده های حجیم
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۰۶/۱۳
  • سخنران: محمدعلی عظیمی
  • سخنران: شهاب صفائی
 • جلسه دوم:
  • موضوع: مقدمه ای بر رایانش ابری
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۰۷/۱۷
  • سخنران:
   • زهرا کوهنورد (مرور مباحث جلسه اول)
   • احسان قاسم خانی
 • جلسه سوم:
  • موضوع: مقدمه ای بر داده های حجیم
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۰۸/۲۲
  • سخنرانان:
   • فاطمه ملکان (مرور مباحث جلسه دوم)
   • شهاب صفائی
 • جلسه چهارم:
  • موضوع: اینترنت اشیاء
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۱۰/۰۴
  • سخنرانان:
   • شهاب صفائی (مرور مباحث جلسه سوم)
   • زهرا کوهنورد
   • محمدعلی عظیمی
 • جلسه پنجم:
  • موضوع: رایانش ابری
   • معماری رایانش ابری و تحلیل بازار کار شرکتهای فعال دنیا در این حوزه و رایانش ابری سیار
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۱۱/۰۱
  • سخنرانان:
   • احسان قاسم خانی
   • فاطمه ملکان
 • جلسه ششم:
  • موضوع: داده های حجیم
   • بررسی معماری فایل سیستم HDFS
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۱۲/۰۷
  • سخنرانان:
   • فاطمه ملکان (مرور مباحث جلسه ششم)
   • شهاب صفائی
 • جلسه هفتم:
  • موضوع: اینترنت اشیاء
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۱/۱۹
  • سخنران: محمدعلی عظیمی
 • جلسه هشتم:
  • موضوع: رایانش ابری
   • مجازی سازی و جایگاه آن در رایانش ابری و معرفی کانتینرها و داکر
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۲/۱۵
  • سخنرانان:
   • زهرا کوهنورد (مرور مباحث جلسه هفتم)
   • احسان قاسم خانی
   • فاطمه ملکان
 • جلسه نهم:
  • موضوع: داده های حجیم
   • مقدمه ای بر بانکهای اطلاعاتی NoSQL
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۵/۱۰
  • سخنرانان:
   • فاطمه ملکان (مرور مباحث جلسه هشتم)
   • شهاب صفائی
   • مرتضی زاهدی انارکی
 • جلسه دهم:
  • موضوع: اینترنت اشیاء
   • بررسی لایه ۲ از IWF در معماری اینترنت اشیاء
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۶/۱۹
  • سخنرانان:
   • شهاب صفائی (مرور مباحث جلسه نهم)
   • زهرا کوهنورد
   • محمدعلی عظیمی
جلسه دهم
 • جلسه یازدهم:
  • موضوع: رایانش ابری
   • مجازی سازی
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۷/۲۳
  • سخنرانان:
   • زهرا کوهنورد (مرور مباحث جلسه دهم)
   • احسان قاسم خانی
جلسه یازدهم
 • جلسه سیزدهم:
  • موضوع: اینترنت اشیاء
   • بررسی لایه ارتباطات در معماری اینترنت اشیاء
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۹/۲۶
  • سخنران:
   • محمدعلی عظیمی
گروه آموزشی و پژوهشی سیب
 • جلسه دوازدهم:
  • موضوع: داده های حجیم
   • بررسی ساختار بانک های اطلاعاتی NoSQL
   • مقایسه ابزارهای بانک های اطلاعاتی NoSQL
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۸/۲۲
  • سخنرانان:
   • شهاب صفائی
   • مرتضی زاهدی انارکی
بانک های اطلاعاتی NoSQL
 • جلسه چهاردهم:
  • موضوع: رایانش ابری
   • مجازی سازی
   • تحلیل بازار و مشاغل رایانش ابری
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۱۱/۱۵
  • سخنرانان:
   • زهرا کوهنورد
   • احسان قاسم خانی
   • فاطمه ملکان
گروه آموزشی و پژوهشی سیب
 • جلسه پانزدهم:
  • موضوع: کلان داده ها
   • معرفی چارچوب های پردازشی کلان داده ها
   • معرفی مدل های برنامه نویسی کلان داده ها
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۱۲/۲۰
  • سخنران:
   • شهاب صفائی
شهاب صفائی
 • جلسه شانزدهم:
  • موضوع: اینترنت اشیاء
   • بررسی مسائل مربوز به مسیریابی در اینترنت اشیاء
   • بررسی پروتکل RPL در مسیریابی اینترنت اشیاء
  • تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۲/۰۹
  • سخنران:
   • محمدعلی عظیمی
پیام صفائی
موضوع: رایانش ابری
– بررسی مدارک تخصصی حوزه مجازی سازی و رایانش ابری
– بررسی امنیت در رایانش ابری
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۴/۱۰
سخنرانان:
– احسان قاسم خانی
– فاطمه ملکان
دانلود فایل ارائه
بررسی مدارک مجازی سازی

موضوع: کلان داده ها

معرفی و آشنایی با معماری پلتفرم Apache Hadoop

نحوه برنامه نویسی با مدل Map/Reduce در Apache Hadoop

تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۵/۱۴

سخنران:

شهاب صفائی

جلسه نوزدهم:

 • موضوع: اینترنت اشیاء
  • مسیریابی در اینترنت اشیاء
 • تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۶/۱۱
 • سخنران:
  • محمدعلی عظیمی
  • زهرا کوهنورد
فهرست