نشست رایانش ابری | cloud computing

جلسات این سلسله نشست ها، بصورت ماهانه از شهریورماه سال ۱۳۹۶ شروع  و بصورت مداوم تاکنون در حال برگزاری است.

یکی از اهداف اصلی گروه سیب، مطالعه و پژوهش بر روی ۳ حوزه فناوری های رایانش ابری، اینترنت اشیاء وداده های حجیم و در اختیار قرار دادن نتایج مطالعه و پژوهش ها ی انجام شده در قالب سلسله نشست ها است.

در این بخش نشست های برگزار شده در زمینه اینترنت اشیاء توسط آموزشگاه سیب جهت مشاهده و بازدید قرار گرفته است . شما میتوانید فایل های مربوط به هر نشست را دانلود نمایید .

نشست
 • جلسه دوم:
  • موضوع: مقدمه ای بر رایانش ابری
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۰۷/۱۷
  • سخنران:
   • زهرا کوهنورد (مرور مباحث جلسه اول)
   • احسان قاسم خانی
 • جلسه پنجم:
  • موضوع: رایانش ابری
   • معماری رایانش ابری و تحلیل بازار کار شرکتهای فعال دنیا در این حوزه و رایانش ابری سیار
  • تاریخ برگزاری: ۹۶/۱۱/۰۱
  • سخنرانان:
   • احسان قاسم خانی
   • فاطمه ملکان
 • جلسه هشتم:
  • موضوع: رایانش ابری
   • مجازی سازی و جایگاه آن در رایانش ابری و معرفی کانتینرها و داکر
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۲/۱۵
  • سخنرانان:
   • زهرا کوهنورد (مرور مباحث جلسه هفتم)
   • احسان قاسم خانی
   • فاطمه ملکان
 • جلسه یازدهم:
  • موضوع: رایانش ابری
   • مجازی سازی
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۷/۲۳
  • سخنرانان:
   • زهرا کوهنورد (مرور مباحث جلسه دهم)
   • احسان قاسم خانی
جلسه یازدهم
 • جلسه چهاردهم:
  • موضوع: رایانش ابری
   • مجازی سازی
   • تحلیل بازار و مشاغل رایانش ابری
  • تاریخ برگزاری: ۹۷/۱۱/۱۵
  • سخنرانان:
   • زهرا کوهنورد
   • احسان قاسم خانی
   • فاطمه ملکان
گروه آموزشی و پژوهشی سیب
موضوع: رایانش ابری
– بررسی مدارک تخصصی حوزه مجازی سازی و رایانش ابری
– بررسی امنیت در رایانش ابری
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۴/۱۰
سخنرانان:
– احسان قاسم خانی
– فاطمه ملکان
دانلود فایل ارائه
بررسی مدارک مجازی سازی
فهرست